Pokaż
menu
boczne

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów
Kierownik: Konrad Rudziński

ul. Szkolna 1
33 - 130 Radłów
tel. 14 678 20 25
tel./fax 14/ 678 27 99

zospradlow@poczta.onet.pl

Zespół Obsługi Szkół  i Przedszkoli powstał 1 lipca 1997 r.  Zespół prowadzi obsługę kadrowo – finansowo – księgową placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów.

Obsługuje:
3 szkół podstawowych
3 gimnazja
3 przedszkola

Razem 9 placówek oświatowych.

Liczba obsługiwanych obecnie pracowników: 251 osób.
Realizuje ponadto:
- przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej z zakresu prawa oświatowego,
- załatwia wszelkie formalności związanych z zakładaniem, reorganizacją i likwidowaniem placówek oświatowych /Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, Biuro Pracy/,
- prowadzi archiwum akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- wykonuje Uchwały Rady Miejskiej z zakresu oświaty i Zarządzenia Burmistrza Radłowa,
- prowadzi dokumentację i rozliczanie dożywiania uczniów w szkołach oraz dopasażanie punktów wydawania posiłków,
- wykonuje zadania związane z wyprawką szkolną,
- wykonuje obowiązkowe sprawozdania zbiorcze z placówek oświatowych na potrzeby Urzędu Miejskiego, GUS , Kuratorium Oświaty, Sanepidu, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Finansów, Powiatowego Urzędu Pracy,
- zajmuje się sprawami związanymi z awansem zawodowym nauczycieli /powołuje komisje, przygotowuje decyzje administracyjne, wydaje akt nadania stopnia awansu zawodowego, angaż, rozlicza ekspertów MEN/,
- organizuje konkursy na stanowiska dyrektorów szkół,
- prowadzi sprawy związane z naliczaniem kapitału początkowego w ZUS dla pracowników,
- prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem wniosków emerytalnych dla pracowników odchodzących z pracy i kompletne oddaje do ZUS.
- naliczanie wynagrodzeń pracowników, rozliczaniem podatków, ZUS i innych składek,
- zajmuje się zbieraniem, weryfikowaniem, rozpatrywaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Radłów,
- prowadzi komputerowo System Informacji Oświatowej /SIO/
- prowadzi sprawy związane z przyznawaniem przez gminę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- organizuje dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez JST,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych,
- zadania z zakresu dowozu posiłków do Szkół w Niwce, Wał Rudzie, Biskupicach Radłowskich,
- rozliczenie pozyskanych środków w ramach funduszy europejskich „Kapitał ludzki” na zajęcia dodatkowe dla uczniów - trzy projekty: ”Mówimy w języku angielskim”, „Mogę więcej”, „Rozszerzamy wiedzę i umiejętności” na łączną kwotę 999 188,00 zł,
- obsługa finansowa programów: „Już pływam”, „Radosna Szkoła”.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów współpracując z Dyrektorami Szkół zapewnia sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych pod względem kadrowo – finansowym oraz wykonywanie nowych zadań jakie nakłada na niego Organ Prowadzący oraz Kuratorium Oświaty.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę PDF
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

UCHWAŁA Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
UCHWAŁA Nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

Opis

DT-1/A PDF

Deklaracja od środków transportowych - DT-1

Opis

DT-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B PDF
ZN-1/B .doc

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1.pdf
INF - 1.doc

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.